ضمانت اجرا در انجام پروژه چیست؟

ضمانت اجرا (ضمانت تخصص) :

در هنگام سفارش پروژه در سایت کافه پروژه با موردی به نام ضمانت اجرا برخورد خواهید کرد.ضمانت اجرا یک نوع تضمین توسط مجری یا فریلنسر پروژه است که برای اطمینان خاطر کارفرما در سایت گروگذاری می شود.زمانی که مجری و کارفرما روی انجام یک پروژه به توافق می رسند کارفرما می تواند برای اطمینان از انجام پروژه از مجری بخواهد تا بخشی از وجه پروژه را برای تضمین انجام پروژه در سایت گروگذاری نماید.درصورت موافقت مجری این وجه در نزد سایت به امانت می ماند تا بعداز انجام پروژه و تایید توسط کارفرما هزینه به حساب مجری برگشت داده شود.

درصورتی که مجری کار را نتواند تحویل دهد این وجه به حساب مجری برگشت داده نخواهد شد.کافه پروژه این وجه را به کارفرما هم نمی دهد و آن را به امور خیریه اختصاص خواهد داد.

مزایای ضمانت اجرا :

تضمین مجری به کارفرما در جهت جدیت در انجام پروژه
اطمینان بیشتر کارفرما به مجری پروژه در جهت تحویل درست و به موقع پروژه
وارد شدن خسارت به مجری در صورت عدم تحویل پروژه
 

ضمانت اجرا چیست؟

چگونه می توانم برای پروژه ام ضمانت اجرا تعیین کنم؟

درصورتی که پروژه ای تعریف کرده اید (آموزش نحوه ثبت سفارش پروژه) و می خواهید برای آن ضمانت اجرا تعیین کنید قبل از تعیین در صفحه پروژه با مجری خود گفتگو کنید و بعداز موافقت مجری پروژه خود را ویرایش کنید و در قسمت ضمانت اجرا عددی بین ۱ تا ۳۵ درصد را تعیین کنید.در شکل زیر این مورد قابل مشاهده می باشد :

ضمانت اجراقبول و یا رد ضمانت اجرا توسط مجری (فریلنسر) :

مجری پروژه مخیر است که ضمانت اجرا که توسط کارفرما تعیین می شود را قبول و یا رد نماید.بهتر است که دو طرف قبل از تعیین ضمانت اجرا با یکدیگر صحبت کرده و به توافق برسند.درصورتی که کارفرما ضمانت اجرا را تعیین کرده و مجری بدون اینکه گروگذاری را انجام دهد به انجام پروژه بپردازد برای انجام پروژه های دیگر تنها می تواند ۲ پیشنهاد ثبت نماید.پس توصیه این است که اگر مجری ضمانت اجرا را نمیپذیرد این مطلب را با کارفرما در میان بگذارد و کارفرما را به حذف ضمانت اجرا ترقیب نماید.

سرنوشت پول واریز شده بعنوان ضمانت اجرا :

ضمانت اجرایی که مجری واریز میکند بعداز انجام پروژه و درصورت تایید کارفرما بهمراه دستمزد پروژه به حساب اعتباری مجری واریز خواهد شد و مجری می تواند درخواست واریز وجه را در سایت ثبت کند.درصورت عدم انجام پروژه یا تحویل درست و به موقع آن ضمانت اجرا به حساب یکی از خیره های مورد تایید واریز خواهد شد.

آیا تعیین و گروگذاری ضمانت اجرا اجباری است؟

ضمانت تخصص باید با موافقت دو طرف انجام شود و نمیتواند اجباری باشد.درصورت پذیرش مجری ضمانت تخصص باید گروگذاری شود و درصورت عدم گروگذاری درصورتی که کار به داوری کشیده شود نوعی امتیاز منفی برای مجری در این ضمینه در جهت داوری محسوب می شود و همچنین مجری نمیتواند برای پروژه های دیگر بیشتر از ۲ پیشنهاد ثبت نماید.