ضریب همبستگی کانونی

این آموزش توسط سایت کافه پروژه برای ارتقای سطح علمی دانشجویان و علاقه مندان به نرم افزار spss تنظیم شده و هدفش آشنایی با آزمون های موجود در  این نرم افزار و نحوه انجام این آزمون ها و کمک به دانشجویان و پژوهشگران برای حل مسائل تحقیقی با استفاده از آزمون های این نرم افزار است  لذا به جهت گستردگی مطالب  در چندین قسمت درحال برگذاری هست.و در هر قسمت بطور جداگانه آموزش های لازم داده خواهد شد

قبل از انجام ضریب همبستگی داده ها با استفاده از آزمون کانونی ابتدا باید از پایایی داده ها با استفاده از آزمون مناسب مطمئن شویم

پایایی و اعتبار شاخص ها

پس از تهیه و تدوین شاخص­‌ها و طراحی صورت اولیه پرسشنامه، مطالعه‌ای مقدماتی صورت گرفت. هدف این مطالعه مقدماتی تعیین میزان اعتبار و پایایی شاخص‌­ها و اصلاح و نهایی کردن پرسشنامه تحقیق بود.. پایایی شاخص­‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقدار آن۷۹۴/  بدست آمد

پیشنهاد نرم افزار مشابه  : برای انجام پروژه های تحلیل آماری نرم افزار دیگری وجود دارد که همانند spss کارایی بالایی دارد.انجام پروژه با نرم افزار لیزرل محبوبیت زیادی در بین محققین و دانشجویان دارد و بسیاری از شرکتها از این نرم افزار برای کارهای آماری خود استفاده می کنند.

آزمون معنی داری-

در انجام روش های آماری، نرمال بودن داده ها و به خصوص متغیر وابسته از اهمیت خاصی برخوردار است. پس لازم است که با آزمون های آماری مناسب نسبت به این امر اقدام نموده و از این بابت مطمئن شد.

جهت بررسی این موضوع از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S) استفاده می شود تا از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل گردد. هنگام بررسی نرمال بودن داده ها، ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده ها نرمال است را در سطح خطای ۵% تست می کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر۵/۰بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت.  به عبارت دیگر توزیع داده ها نرمال خواهد بود.  برای آزمون نرمالیته فرض های آماری به صورت زیر تنظیم می شود:

در ادامه قصد داریم آموزش نرم افزار spss و انجام پروژه با نرم افزار spss را به شما ارائه دهیم.لطفا تا پایان با ما همراه باشید و آموزش های ما را دنبال نمایید.

: H۰ توزیع داده های مربوط به هریک از متغیرها نرمال است.

: H۱ توزیع داده های مربوط به هریک از متغیرها نرمال نیست.

جهت بررسی تأیید یا رد فرضیه ها از ضریب معنی داری استفاده شده است، بطوریکه اگر ضریب معنی داری کمتر از ۰.۰۱  با اطمینان ۹۹% باشد، فرضیه صفر رد و فرضیه جایگزین مورد تأیید است و بالعکس اگر ضریب معنی داری بیشتر از ۰.۰۱ باشد فرضیه جایگزین رد و فرضیه صفر مورد تأیید قرار می گیرد.

نکته: یک دیگر از خدماتی که توسط سایت کافه پروژه ارائه می شود کار ریوایز مقاله است. جهت انجام پروژه ریوایز مقاله خود نیازمند آموزش کافه پروژه از ابتدا ملاحظه نمایید جهت مشاهده و آموزش های مرتبط با این پروژه  لازم است کلمه آموزش  پروژه ریوایز مقاله را در بخش جستجو وارد نمایید و اینتر بزنید.

جدول شماره ۱: نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنف

متغیر میانگین انحراف معیار آمارکالموگراف اسمیرنف معناداری
عوامل جنبه فرآیندهای داخلی ۸۵/۶۳ ۵۹/۵ ۱.۴۳ ۶۳۲/۰
عوامل جنبه مشتری ۱۳.۵۹ ۶.۱۷۹ ۱.۴۴/۱ ۸۱۶/۰
عوامل جنبه ی توسعه ۱۳.۹۷ ۱۵/۴ ۱.۳۵ ۳۷۵/۰
عوامل جنبه مالی ۷۴/۱۷ ۷۶/۳ .۸۱۶ .۲۸۰

 

نکته : سایت فریلنسینگ کافه پروژه یکی از بزرگترین سایتهای انجام پروژه های تحلیل آماری در ایران است که از وجود صدها فریلنسر متخصص کارهای آماری بهره می برد.جهت سفارش پروژه ثبت نام نمایید و پروژه خود را ایجاد کنید.

جدول ۱ نشان می دهد سطح معنی داری آزمون کلموگروف-اسمیرنف (K-S) برای مولفه های داده های متغبرهای عوامل جنبه فرآیندهای داخلی و عوامل جنبه مشتری ، عوامل جنبه ی توسعه ، عوامل جنبه مالی نشان می دهد که بیشتر از۰.۰۵  بوده که آماره های فوق نشان از نرمال بودن توزیع متغیر پژوهش می باشد. لذا پژوهشگر می تواند ازآزمون های پارامتریک استفاده کند

ضریب همبستگی کانونی

همبستگی کانونی همانند  رگرسیون چند متغیری است، به این منظور در این روش تعدادی از متغیرهای پیش بینی کننده به منظور پیش بینی متغیر وابسته به کار برده می‌شود، فرق این دو روش در تعداد متغیرهای وابسته است. در رگرسیون چند متغیری فقط یک متغیر وابسته وجود دارد، در حالی که  در همبستگی کانونی بیشتر از یک متغیر وابسته دارد.

در یک تحقیقی ما  به نمره‌های یک تعداد از  دانشجویان  در متغیرهای پیش بینی کننده‌ای  مثل  ارتباطه با  خانواده، میانگین نمره های دبیرستان، سلایق  شغلی و تیپ شخصیت (درون‌گرایی و برون‌گرایی) دسترسی داریم . و همینطور نمره های این دانشجویان در متغیرهای وابسته  مانند مدت فراغت از تحصیل، درآمد سالانه، سوالات  فیزیولوژیکی و روحی و میزان مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، که بعدا اندازه‌گیری  شده اند، در دست است.

یک روش برای مشخص کردن  همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده و متغیرهای وابسته این است که رابطه  هریک از متغیرهای پیش‌بینی کننده با هر کدام از متغیرهای وابسته  به طور جداگانه با استفاده از روش همبستگی پیرسون اندازه گیری  شود. روش دیگر، طرح کردن این سؤال است که کدام طبقه  از متغیرهای پیش بینی کننده بهتر از طبقه  دیگر، متغیرهای وابسته را پیش بینی می‌کنیم. روشی که برای جواب دادن به این سؤال به کار برده می‌شود، همبستگی کانونی نامیده می‌شود.

هدف از  تحقیق مشخص کردن  تاثیرات محیط اجتماعی کلاس، ویژگی‌های  محیط زندگی، شخصیتی و هوش دانش آموزان در یادگیری فیزیک در دبیرستان بود. تعداد زیادی متغیر در این تحقیق به کار برده شد: ۱۰متغیر برای اندازه‌گیری محیط اجتماعی کلاس، ۲ متغیر برای اندازه گیری  ویژگی های شخصیت، ۲ متغیر برای ویژگی‌های زندگی و ۳ نوع اندازه ‌گیری در مورد پیشرفت دانش آموزان در درس فیزیک (۳مورد، شناختی و ۳ مورد، غیر شناختی).

با این روش مجموعه ای  از اطلاعات به دست آمد که ابتدا با استفاده از همبستگی ساده پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یعنی، در آغاز  رابطه هر متغیر پیش بینی کننده با هریک از متغیرهایی که پیشرفت دانش آموزان را در درس  فیزیک نشان می‌داد،اندازه گیری  شد. سپس همبستگی کانونی به منظور توصیف دقیق همبستگی‌ها اندازه گیری شد.

از این تجزیه و تحلیل، دو همبستگی کانونی معنادار به دست آمد (این همبستگی‌ها شبیه متغیرهایی بودند که در تجزیه و تحلیل عاملی بدست می آیند). بر اساس اولین همبستگی کانونی، کلاس‌هایی که بهترین ملاک شناختی یادگیری درس فیزیک را بدست آوردند، کلاس‌هایی هستند که دانش آموزان آنها پیرو دیکتاتوری و جمع شدن  قدرت در کلاس نیستند، بهره‌ی هوشی و نمره‌های درسی بالایی دارند ومحیط  کلاس برایشان خسته کننده و مشکل ساز است

بر اساس همبستگی دوم کانونی، کلاس‌هایی که بهترین متغیر وابسته  غیر شناختی یادگیری درس فیزیک را بدست آوردند، کلاس‌هایی هستند که دانش آموزان آنها جوایز بیشتری را در مسابقات علمی بدست آوردند، مطالعات غیر درسی بیشتری دارند، مدرسه را دوست دارند و فکر نمی‌کنند که محیط  کلاس برایشان  کسالت آور و خسته کننده است.

پیشنهاد لینک : اگر دنبال کارهای تحقیقاتی در این حوزه هستید و کار نرم افزاری به کارتان نمی آید میتوانید به صفحه انجام تحقیق سایت کافه پروژه مراجعه نمایید

ممنون از اینکه آموزش های ما را دنبال می کنید این بخش از آموزش نرم افزار spss  به اتمام رسید به زودی آموزش قسمت بعدی نرم افزار بر روی سایت منتشر می شود

نحوه سفارش پروژه در سایت کافه پروژه :

اگر پروژه ای دارید که میخواهید آن را برون سپاری کنید کافی است در سایت کافه پروژه ثبت نام کنید و پروژه خود را ثبت نمایید.پروژه شما هر چه که باشد حتما مجری برای آن وجود دارد.جهت ثبت نام و ثبت سفارش پروژه خود برروی دکمه زیر کلیک نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *