ضریب همبستگی کانونی

این آموزش توسط سایت کافه پروژه برای ارتقای سطح علمی دانشجویان و علاقه مندان به نرم افزار spss تنظیم شده و هدفش آشنایی با آزمون های موجود در  این نرم افزار و نحوه انجام این آزمون ها و کمک به دانشجویان و پژوهشگران برای حل مسائل تحقیقی با استفاده از آزمون های این نرم افزار است  لذا به جهت گستردگی مطالب  در چندین قسمت درحال برگذاری هست.و در هر قسمت بطور جداگانه آموزش های لازم داده خواهد شد

ضریب همبستگی کانونی

فرضیه ها:

فرضیه ۱:

عوامل جنبه فرآیندهای داخلی تاثیر بسزایی بر عوامل جنبه مشتری خواهد داشت.

جهت پاسخگویی به این فرضیه پژوهش از روش آماری همبستگی کانونی استفاده شد.

نتایج آزمون همبستگی کانونی مربوط به : عوامل جنبه فرآیندهای داخلی با عوامل جنبه مشتری در جدول زیر ارائه گردید.

جدول ۲- نتایج  آزمون همبستگی کانونی: عوامل جنبه فرآیندهای داخلی بر عوامل جنبه مشتری

متغیرهای مورد بررسی مجذور ضریب همبستگی کانونی ضریب تاثیر معنی داریP نتیجه آزمون

 

عوامل جنبه فرآیندهای داخلی

عوامل جنبه مشتری

۴۵۳/۰ ۵۴۲/۰ ۰۰۰/۰ تأیید فرض

 

باتوجه به جدول (۲)؛ همان­گونه که مشاهده می­گردد، در کانون اول، ضریب همبستگی کانونی بین دو متغیر کانونی عوامل جنبه فرآیندهای داخلی  بر عوامل جنبه مشتری برابر ۰/۵۴۲و مقدار معناداری متناظر با آن کوچکتر از ۰/۵۰ (۰/۰۰۰) به دست آمده است. بنابراین ضریب همبستگی کانونی بین این دو متغیر در سطح معناداری ۰/۵۰ معنادار است. مجذور ضریب همبستگی کانونی (۰/۵۴۲) ریشه کانونی نام دارد و برابر ۰/۴۵۳ است که یعنی متغیرهای اصلی مربوط به متغیر کانونی عوامل جنبه فرآیندهای داخلی ۴۵ درصد از تغییرات متغیرهای اصلی مربوط به متغیر کانونی عوامل جنبه مشتری را پیش‌بینی و تبیین می‌کنند

(Can =  ; F =   ; p 0.05)

پیشنهاد نرم افزار مشابه  : برای انجام پروژه های تحلیل آماری نرم افزار دیگری وجود دارد که همانند spss کارایی بالایی دارد.انجام پروژه با نرم افزار لیزرل محبوبیت زیادی در بین محققین و دانشجویان دارد و بسیاری از شرکتها از این نرم افزار برای کارهای آماری خود استفاده می کنند.

فرضیه ۲:

عوامل جنبه مشتری به طور قابل توجهی بر عوامل جنبه ی توسعه تأثیر می گذارد.

جهت پاسخگویی به این فرضیه پژوهش از روش آماری همبستگی کانونی استفاده شد.

نتایج آزمون همبستگی کانونی مربوط به : عوامل جنبه مشتری با عوامل جنبه ی توسعه در جدول زیر ارائه گردید.

جدول ۳- نتایج  آزمون  همبستگی کانونی : عوامل جنبه مشتری بر عوامل جنبه ی توسعه

متغیرهای مورد بررسی مجذور ضریب همبستگی کانونی ضریب تاثیر معنی داریP نتیجه آزمون

 

عوامل جنبه مشتری

عوامل جنبه ی توسعه

۵۶۴/۰ ۶۴۵/۰ ۰۰۰/۰ تأیید فرض H1

 

باتوجه به جدول (۲)؛ همان­گونه که مشاهده می­گردد، در کانون اول، ضریب همبستگی کانونی بین دو متغیر کانونی عوامل جنبه مشتری بر عوامل جنبه ی توسعه برابر ۰/۵۴۲و مقدار معناداری متناظر با آن کوچکتر از ۰/۵۰ (۰/۰۰۰) به دست آمده است. بنابراین ضریب همبستگی کانونی بین این دو متغیر در سطح معناداری ۰/۵۰ معنادار است. مجذور ضریب همبستگی کانونی (۰/۶۴۵) ریشه کانونی نام دارد و برابر ۰/۵۶۴ است که یعنی متغیرهای اصلی مربوط به متغیر کانونی عوامل جنبه مشتری۵۶ درصد از تغییرات متغیرهای اصلی مربوط به متغیر کانونی عوامل جنبه ی توسعه را پیش‌بینی و تبیین می‌کنند

در ادامه قصد داریم آموزش نرم افزار spss و انجام پروژه با نرم افزار spss را به شما ارائه دهیم.لطفا تا پایان با ما همراه باشید و آموزش های ما را دنبال نمایید.

فرضیه ۳:

عوامل جنبه ی توسعه بر عوامل جنبه مالی  تأثیر بسزایی خواهد داشت.

جهت پاسخگویی به این فرضیه پژوهش از روش آماری همبستگی کانونی استفاده شد.

جهت پاسخگویی به این فرضیه پژوهش از روش آماری همبستگی کانونی استفاده شد.

نتایج آزمون همبستگی کانونی مربوط به : عوامل جنبه ی توسعه با عوامل جنبه مالی در جدول زیر ارائه گردید.

جدول ۴- نتایج  آزمون  پیرسون : عوامل جنبه ی توسعه بر عوامل جنبه مالی

متغیرهای مورد بررسی مجذور ضریب همبستگی کانونی ضریب تاثیر معنی داریP نتیجه آزمون

 

عوامل جنبه ی توسعه

عوامل جنبه مالی

۵۶۴/۰ ۶۲۳/۰ ۰۰۰/۰ تأیید فرض H1

باتوجه به جدول (۲)؛ همان­گونه که مشاهده می­گردد، در کانون اول، ضریب همبستگی کانونی بین دو متغیر کانونی عوامل جنبه ی توسعه بر عوامل جنبه مالی برابر ۰/۶۲۳و مقدار معناداری متناظر با آن کوچکتر از ۰/۵۰ (۰/۰۰۰) به دست آمده است. بنابراین ضریب همبستگی کانونی بین این دو متغیر در سطح معناداری ۰/۵۰ معنادار است. مجذور ضریب همبستگی کانونی (۰/۶۲۳) ریشه کانونی نام دارد و برابر ۰/۵۶۴ است که یعنی متغیرهای اصلی مربوط به متغیر کانونی عوامل جنبه ی توسعه ۵۶ درصد از تغییرات متغیرهای اصلی مربوط به متغیر کانونی عوامل جنبه مالی را پیش‌بینی و تبیین می‌کنند

نکته: یک دیگر از خدماتی که توسط سایت کافه پروژه ارائه می شود کار ریوایز مقاله است. جهت انجام پروژه ریوایز مقاله خود نیازمند آموزش کافه پروژه از ابتدا ملاحظه نمایید جهت مشاهده و آموزش های مرتبط با این پروژه  لازم است کلمه آموزش  پروژه ریوایز مقاله را در بخش جستجو وارد نمایید و اینتر بزنید.

بارهای عاملی شاخص های تحقیق

متغیرهای میزان خدمات پوشش یافته برای مشتریان، وقت صرف شده با مدیران و تعداد نیروی واجد سرایط برای هر موقعیت با بارهای کانونی متغیر کانونی جنبه مشتری  داشته‌اند. و مجذور این بارهای کانونی به ترتیب ۰/۹۲۶، ۰/۷۱۶و ۰/۸۴۷ است. در پیش بینی واریانس متغیر جنبه مشتری  سهم متغیر میزان خدمات پوشش یافته برای مشتریان ۹۲ درصد، سهم متغیر وقت صرف شده با مدیران ۷۱ درصد و سهم متغیر تعداد نیروی واجد سرایط برای هر موقعیت ۸۴ درصد است.

نکته : سایت فریلنسینگ کافه پروژه یکی از بزرگترین سایتهای انجام پروژه های تحلیل آماری در ایران است که از وجود صدها فریلنسر متخصص کارهای آماری بهره می برد.جهت سفارش پروژه ثبت نام نمایید و پروژه خود را ایجاد کنید.

ضریب بارهای عاملی شاخص های تحقیق

متغیرهای تحقیق کانون۱
مجذور ضریب همبستگی کانونی بارهای کانونی
جنبه فرایندهای داخلی میزان خدمات پوشش یافته برای مشتریان ۰/۹۲۶ ۰/۹۶۱
وقت صرف شده با مدیران ۷۱۶/۰ ۹۶۳/۰
تعداد نیروی واجد سرایط برای هر موقعیت ۸۴۷/۰ ۹۴۲/۰
جنبه مشتری نرخ ماندگاری مشتریان ۵۳۷/۰ ۵۱۸/۰
رضایت کارمندان ۷۲۱/۰ ۷۳۶/۰
زمان متوسط پاسخگویی به مشتری ۶۳۸/۰ ۵۸۴/۰

 

پیشنهاد لینک : اگر دنبال کارهای تحقیقاتی در این حوزه هستید و کار نرم افزاری به کارتان نمی آید میتوانید به صفحه انجام تحقیق سایت کافه پروژه مراجعه نمایید

متغیرهای نرخ ماندگاری دانشکاران، نرخ جابجایی مشتریان  با بارهای کانونی ۰/۹۱۵، ۰/۸۱۰، نقش معناداری را در پیش‌بینی متغیر کانونی جنبه مالی  داشته‌اند. و مجذور این بارهای کانونی به ترتیب ۰/۸۷۴،و ۰/۸۲۸است. در پیش بینی واریانس متغیر جنبه مالی  سهم متغیر سود به ازای هر کارمند ۸۷ درصد، و سهم متغیر سهم بازار ۸۲ درصد، است

ضریب بارهای عاملی شاخص های تحقیق

متغیرهای تحقیق کانون۱
مجذور ضریب همبستگی کانونی بارهای کانونی
جنبه توسعه نرخ ماندگاری دانشکاران ۰/۸۷۴ ۰/۹۱۵
نرخ جابجایی مشتریان ۸۲۸/۰ ۸۱۰/۰
جنبه مالی سود به ازای هر کارمند ۶۳۲/۰ ۵۸۴/۰
سهم بازار ۶۸۶/۰ ۶۶۳/۰

متغیرهای نرخ ماندگاری مشتریان، رضایت کارمندان،زمان متوسط پاسخگویی به مشتری  با بارهای کانونی ۰/۹۴۲، ۰/۷۵۴و ۶۳۴/۰، نقش معناداری را در پیش‌بینی متغیر کانونی جنبه توسعه  داشته‌اند. و مجذور این بارهای کانونی به ترتیب ۰/۵۳۸،۶۱۷/۰،و ۰/۸۳۷است. در پیش بینی واریانس متغیر جنبه توسعه   سهم متغیر نرخ ماندگاری مشتریان ۶۱۷ درصد، و سهم متغیر رضایت کارمندان ۵۳ درصد و سهم متغیر زمان متوسط پاسخگویی به مشتری ۸۳ درصد، است

ضریب بارهای عاملی شاخص های تحقیق

متغیرهای تحقیق کانون۱
مجذور ضریب همبستگی کانونی بارهای کانونی
جنبه مشتری نرخ ماندگاری مشتریان ۰/۶۱۷ ۰/۹۴۲
رضایت کارمندان ۵۳۸/۰ ۷۵۴/۰
زمان متوسط پاسخگویی به مشتری ۸۳۷/۰ ۶۳۴/۰
جنبه توسعه نرخ ماندگاری دانشکاران ۵۳۸/۰ ۶۸۴/۰
نرخ جابجایی مشتریان ۷۳۴/۰ ۷۲۶/۰

 

ممنون از اینکه آموزش های ما را دنبال می کنید این بخش از آموزش نرم افزار spss  به اتمام رسید به زودی آموزش قسمت بعدی نرم افزار بر روی سایت منتشر می شود

نحوه سفارش پروژه در سایت کافه پروژه :

اگر پروژه ای دارید که میخواهید آن را برون سپاری کنید کافی است در سایت کافه پروژه ثبت نام کنید و پروژه خود را ثبت نمایید.پروژه شما هر چه که باشد حتما مجری برای آن وجود دارد.جهت ثبت نام و ثبت سفارش پروژه خود برروی دکمه زیر کلیک نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *