تعاريف مشاغل سبز واقتصادسبز

مهندسی معماری

تعاریف مشاغل سبز واقتصادسبز:

مشاغل سبز:

مشاغلی هستند که از ارکان کارشایسته تبعیت می کنند ومربوط به فعالیتهای اقتصادی می باشند که به کاهش اثرات زیست محیطی ،کاهش مصرف انرژی وموادخام،کاهش تولید کربن دراقتصاد،حفاظت وبازیافت زیست بوم وتنوع زیستی ونیز حداقل سازی تولید زباله منجر شده ودرنهایت سطوح پایدار ومتعادل محیط زیست را به ارمغان می آورند.

درتعریف دیگر،شغل سبز شغل شایسته ای است که ضمن تولیدکالاها وخدمات باکاهش مصرف انرژی ، مواداولیه وآب ونیزبه حداقل رساندن آلودگی ها وپسماند درحفظ واحیای  کیفیت محیط زیست سودمنداست ودرنهایت اقتصاد وبنگاههای اقتصادی را به سوی توسعه پایدار هدایت می کند.

هدف از ایجادمشاغل سبز،تلاش درراستای توسعه پایدار فرصتهایی برای کارشایسته وفراگیری اجتماعی دراقتصادسبز فراهم می نماید.

گذار به توسعه کم کربن وپایدار،تغییرات رادربازارکاروتقاضا برای مهارتهای جدید وبرتامه های بازسازی مهارتها بهوجود خواهد آوردوامنیت اجتماعی وطرح های مالی به خصوص برای کارگران وایجادکسب وکار رابیشتر درمعرض توجه قرارخواهد داد.

اقتصادسبز:

اقتصادی سبزاست که منجربه کاهش مخاطرات محیط زیستی شود،آسیب های بوم شناختی رامدنظر قراردهد،فراگیری اجتماعی، کارآیی منابع واستفاده ازکربن رادرمعاملات وتعاریف خودموردتوجه قراردهدودرنهایت ،بهبودرفاه بشری وتساوی حقوق اجتماعی رابه دنبال داشته است.

طبق تعریف UNDPاقتصادسبزفرایندی است که طی آن رفاه وحقوق اجتماعی انسان افزایش می یابددرحالیکه خطرات وتهدیدهایی که متوجه محیط زیست است کاهش می یابد.

اصول اقتصادسبز

اقتصادسبز ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است.

اقتصادسبز باید کارشایسته ومشاغل سبز را ایجادنماید.

اقتصادسبز مشتمل بر کارآیی منابع وانرژی است.

اقتصادسبز به مرزهای سیاره ای ومحدودیتهای زیستی احترام می گذارد.

اقتصادسبز ازتصمیم گیری یکپارچه استفاده می نماید.

فرایندسنجش اقتصادسبز فراتر ازGDPبااستفاده ازشاخص ها ومعیارهای مناسب است.

اقتصادسبز منجر به کاهش فقر، رفاه، معیشت،حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری می گردد.

تحلیل مفاهیم سبز :

امروزه نگاه جهانی و بحران های محیط زیستی کشور این شرایط را ایجاد کرده که برطرف کردن بحران بیکاری و حفظ محیط زیست را کنار هم داشته باشیم و ایجاد مشاغل سبز یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه است.

آموزش و توانمند سازی افراد در زمینه حفظ محیط زیست همراه با توسعه اقتصادی، بسیار کلیدی و راهبردی است و دنیا هم به این سمت حرکت کرده است.ایجاد مشاغل سبز و مرتبط با فناوری های نوین مانند انرژی های نو یکی از اقداماتی است که در دنیا در حال توسعه است اما کشور ما در زمینه هدف گذاری راهبردی برای استفاده از انرژی های نو بسیار عقب است.

اقتصادسبز پارادایم جدید توسعه اقتصادی بارویکرد همگام سازی دنیای امروزاقتصادی  بامحیط زیست به منظور استفاده بهینه ازسرمایه های طبیعی وبهره وری ازمنابع اقتصادی موجودجهان می باشد. که درسالهای اخیربسیارموردتوجه سازمان ملل،کشورهای توسعه یافته وتاحدودی کشورهای درحال توسعه بوده است.هرچند تعریف واحد وموردتوافقی درمورداقتصادسبزوجودندارداما آن را مدل توسعه اقتصادی برپایه توسعه پایدار ودانش اقتصاد محیطزیست می توان دانست که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی درپی بهبود سلامتی انسانها وایجادبرابری اجتماعی نیز می باشدشهرها ومناطق شهری باتوجه به تمرکز افراد،زیرساخت ها،دانش،منابع وفعالیتهای اقتصادی نقش بسزایی درتحقق توسعه پایدار وریشه کن کردن فقر درچارچوب اقتصادسبزمی توانند داشته باشند.

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی موجود عمدتاً متکی بر استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر است و به بازیافت و استفاده مجدد از مواد توجهی ندارد. همه اینها دلایلی برای ناپایداری اقتصادی است. اقتصاد سبز به دنبال توسعه اقتصادی پایدار است.

درحقیقت اقتصادسبزیکی ازشروط اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار است،بزرگترین چالش درحرکت به سوی اقتصادسبز ایجادتعادل وهمکاری بین زمینه هایی است که باهم پیوندی دارند.  مانندرشداقتصادی ،ایجادمشاغل وتمامیت زیست محیطی بین فقیر وغنی وبین نسل های حاضر وآینده.اقتصادسبز بادرنظر گرفتن الزامات زیست محیطی درفعالیتهای اقتصادی پایدار به ایجادتعادل میان الزامات رشداقتصادی بخصوص برای کشورهای درحال توسعه باجمعیت رو به رشد وافزایش انتظارات قانونی مردم برای داشتن زندگی بهتر)وضروریت حفظ منابع طبیعی جهت امکان توسعه برای نسل های آتی می پردازد.

یکی ازپدیده هایی که امروزه جهان باخطر آن مواجه می باشد،تغییرات اقلیمی است.این پدیده دراثر تغییر شرایط آب وهوایی به دلایل طبیعی ونیز بعلت برخی ازفعالیتهای انسانی که منجربه افزایش تولید گازهای گلخانه ای می شونداتفاق افتاده است.تلاش ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای وکاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی فرصت مناسبی دراختیار بازیگران دنیای کار قرارداده است که ضمن اعمال سیاستهای حفظ محیط زیست به کاهش بیکاری وافزایش شمار نیروی کار تحت پوشش شرایط کارشایسته بپردازند.

همچنین اقتصادسبز باتعریف سیاستهای عمومی خاص می تواند کمک به ایجادعدالت اجتماعی نماید. بعنوان مثال درانتخاب بخش های سرمایه گذاری ،اولویت را می توان به بخش هایی دادکه بصورت بالقوه منجربه نفع افرادفقیرتر جامعه باشد.

دراین زمینه دولت می تواند بااستفاده ازانواع سیاستهای بازارکار شامل سیاستهای کلان(مالیات های ویارانه ها)، سیاستهای فعال(توسعه وترویج بهره وری سبز،کارآفرینی سبز)،سیاستهای غیرفعال (مشاغل عمومی) وسیاستهای تنظیمی وحمایتی،به اهداف توامان زیست محیطی واقتصادی خود دست یابد.

یکی ازابزارهای سیاستی، مالیات سبز است که درسایرکشورها موجب تغییر رفتارتولید کنندگان ومصرف کنندگان درخصوص فعالیتهای آسیب رسان به محیط زیست گشته است.

نیل به توسعه پایدار ازطریق اقتصادسبز درصورت انسجام وسازگاری سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی ومحیط زیستی دولت امکان پذیر است.وزارت متبوع هم خود می تواند باتسریع درتصویب لایحه قانون بیمه بکاری وحمایت ازبیکاران،صرف هدفمند منابع ناشی ازاجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به پرداخت منابع جهت اشتغال بیکاران فقیر درمشاغل عمومی(دوستدارمحیط زیست) واقدامات دیگری نظیر آموزش درراستای ایجاد وتوسعه کارآفرینی ومشاغل سبز و…درراستای کمک به حفظ محیط زیست گام موثری بردارد.

از شما دوستان عزیز که این مطلب آموزشی را دنبال نموده اید تشکر می کنیم و شما را دعوت میکنیم که برای آشنایی با مهندسی معماری و گرایش های آن مطالب ما را دنبال کنید.این مطالب برای افزایش دانش شما در سایت قرار داده شده و کمک زیادی در یادگیری شما در انجام پروژه معماری خواهد نمود.

فریلنسر هستم و مهارت انجام پروژه ای را دارم!

اگر شما فریلنسر هستید و توانایی انجام پروژه ای را در یک رشته یا حوزه ای خاص دارید برای فعالیت در سایت کافه پروژه و کسب درآمد می توانید در سایت ثبت نام کنید و پروژه هایی با مهارت انتخاب خود را مشاهده کنید.جهت ثبت نام و ثبت رزومه خود در سایت از طریق دکمه پایین صفحه در سایت عضو شوید:

نحوه سفارش پروژه در سایت کافه پروژه :

اگر پروژه ای دارید که میخواهید آن را برون سپاری کنید کافی است در سایت کافه پروژه ثبت نام کنید و پروژه خود را ثبت نمایید.پروژه شما هر چه که باشد حتما مجری برای آن وجود دارد.جهت ثبت نام و ثبت سفارش پروژه خود برروی دکمه زیر کلیک نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایمیل

[email protected]mail.com

شماره تماس

021-55414864

آدرس

تهران ، تهرانسر ، بلوار یاس ، مسکن ویژه ، یاس 6 ، یاس 3 ، بلوک ad3  ، واحد 2

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید